• تاسیسات آب و فاضلاب (پایه1)
  • شبكه‌هاي آبياري و زهكشی (پایه 3)
  • خدمات مديريت طرح در تخصص تاسيسات آب و فاضلاب(پایه 1)
  • بهره‌برداري رسته‌ توليد، انتقال و توزيع(رتبه 3)
  • بهره‌برداري رسته‌ تصفيه‌خانه (رتبه 3)
فارسی