8 می 2022

تجلیل از کارمندان بازنشسته خانواده بزرگ شرکت مهندسین تهران بوستن

تجلیل از کارمندان بازنشسته با بیش از 20 سال خدمت صادقانه و صمیمانه در خانواده بزرگ شرکت مهندسین تهران بوستن با حضور مدیرعامل
فارسی