طرح جابجایی لوله GRP و انشعاب از خط لوله موجود و انتقال به پتروشیمی فجر

فارسی