پروژه ها

01
ساختمان و سیویل
صنایع
فاضلاب
آب
بهره برداری
آب شیرین کن

اهداف مهندسین تهران بوستن

  • رعایت اخلاق حرفه‌ای و تعهد به رعایت قوانین و مقررات وضـع شـده توسط سازمان‌های ذیربط داخلی و خارجی
  • حفظ و ارتقای پیوسته‌ی کیفیت محصول در قالب طرح‌های ملی و فراملی
  • جلب رضایت کارفرما و ارتقای آن
  • توجه به بازاریابی نوین ، برند‌سازی و حضور در حوزه‌های بین المللی منطقه‌ای
فارسی