• تاسیسات آب و فاضلاب (پایه1)
  • شبكه‌هاي آبياري و زهكشی (پایه 3)
  • خدمات مديريت طرح در تخصص تاسيسات آب و فاضلاب(پایه 1)
  • صلاحیت پیمانکاری رشته آب (پایه 3)
  • صلاحیت پیمانکاری رشته نفت و گاز (پایه 5)
  • صلاحیت پیمانکاری رشته تاسیسات و تجهیزات (پایه 5)
  • بهره‌برداري و نگهداری از تامین، انتقال و توزيع(رتبه 1)
  • بهره‌برداري و نگهداری تصفيه‌خانه آب (رتبه 1)
  • بهره برداری و نگهداری از نمک زدایی (رتبه 4)
  • بهره‌برداري و نگهداری از تصفيه‌خانه فاضلاب (رتبه 3)

فارسی