عضویـت در مجامـع علـمی و تحقیقـاتی

 • جـامعه ی مـهندسان مـشاور ایـران
 • انـجمن مـشاوران مـدیریـت
 • انـجمن مـدیریـت اجـرایی ایـران
 • انـجمن مـهندسان کـنترل و ابـزاردقـیق ایـران
 • فـدراسـیون مـهندسان مـشاور کـشورهـای اسـلامی FCIC
 • عـضویـت در FIDIC
 • انـجمن مـتخصصین آب و فـاضلاب کـشور
 • انـجمن بـتن ایـران
 • انـجمن تـونل ایـران
 • هـمکاری بـا سـازمان مـدیریـت و بـرنامـهریزی جـهت تـهیهی مـشخصات فـنی
 • هـمکاری بـا سـازمان مـدیریـت مـنابع آب ایـران – دفـتر استانداردهای وزارت نـیرو
کـارشناسان بـخشهـای مـختلف مـهندسین تـهرانـبـوستن در مشاغل مـختلف، به صورت انـفرادی در انجمن های مـرتبط عـضویت داشـته و در سمینارها و جلسات انـجمنهـای تـخصصی فـعالیت مستمر دارند.

گواهی نامه ها

فارسی