بررسی پارامترهای موثر بر راندمان عملیات تونل سازی مکانیزه