تاریخچه مختصر

شـرکت مهنـدسین تهران بوستن در سال 1341 با مشارکت و همکاری شرکت متکفواِدی که در شمار بزرگترین شرکتهای مهندسی مشاور دنیا است، به منظور تأمین اهداف زیر در تهران تأسیس شد:

  • پیریزی یک شرکت مهندسی مشاور معتبر در ایران
  • آموزش و بسط دانش فنی مهندسان ایرانی برای به کارگیری استانداردهای مهندسی جهانی در شرایط محلی

پس از تأمین اهداف فوقالذکر، در سال 1349 این مشارکت و همکاری با توافق طرفین خاتمه یافت و از آن تاریخ تاکنون، این شرکت به صورت صددرصد ایرانی مشغول به کار است. در طول نیم قرن که از تأسیس این شرکت میگذرد، طرحهای مختلفی را در سطح کشور مطالعه، طراحی، نظارت، اجرا و راهاندازی کرده است که اهم آنها در صفحات بعدی ملاحظه خواهد شد. قابل ذکر است که این مهندسین مشاور قبل از ابلاغ لزوم تجدید رتبه بندیها از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای رشته های زیر تعیین صلاحیت شده است.

  • تأسیسات آب و فاضلاب (پایه 1)
  • شبکههای آبیاری و زهکشی (پایه 3)
  • خدمات مدیریت طرح در تخصص تاسیسات آب و فاضلاب

همکاری با شرکـتهای مهنـدس مشـاور بین المللی

بـه منظور آموزش و بـسط حرفهی مهندسی مشاور، طبق استانـداردهای جهانی و پیادهسازی آن در شرایط بومی، این شرکت با مهندسان مشاور معتبر جهان در طرحهای مختلف همکاری کرده است. طی 56 سال فعالیت شرکت، طرحهای عمدهای که با همکاری مشترک با شرکتهای مهندس مشاور بینالمللی به انجام رسیده است، به شرح زیر است:
ردیف شرکت همکار سال
1 Metcalf and Eddy (U.S.A.) 1344
2 Metcalf and Eddy (U.S.A.) 1346
3 Howard Humphry (England) 1351
4 John Taylor Sir Alexander Gibbs Dr. Kouros (England) 1352
5 Metcalf and Eddy (U.S.A.) 1346
6 Howard Humphry (England) 1356
7 Binnie Partners (England) 1379